Ny musik för unga röster

Ny musik för unga röster

Sång främjar både hälsa och kreativitet. Ändå sjungs det allt mindre i klassrummen och allt färre sånger för barn och barnröster komponeras. Därför startades projektet Ny musik för unga röster.

Sjungande barn NMUR Brunnsbo musikklasser-1

Hösten 2023 möter 40 barnkörer 12 professionella kompositörer och 28 kompositionsstudenter för att tillsammans komponera en ny sångrepertoar för barn. Samarbetet resulterar i en ny sång per kör, alltså kommer ett fyrtiotal nya sånger att skapas. Barnen får öva på att komponera musik, lära känna sin sångröst och koppla musik till sin egna hälsa.

Så går det till 

Barnkörer på olika håll i landet träffar sin tonsättare under några tillfällen under läsåret och skriver musik tillsammans. Samarbetet resulterar i en ny sång per kör där barnen har varit medskapare. Sångerna framförs i samband med respektive körs vårkonsert eller motsvarande. Kompositionsarbetet dokumenteras av Sjungande barn för Guide till sång i skolan – barnen visar vägen, där metodik för barns musikskapande är en del. 

Ny musik för unga röster samspelar med skolans kursplan i musik där eleverna har rätt att lära sig bland annat imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument, komposition och gestaltning av idéer genom att musicera. Som redskap finns enligt kursplanen den egna rösten och hur den kan varieras och användas musikaliskt i olika vokala uttryck, musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo osv. samt musiksymboler och grundläggande not­kännedom. Allt detta i syfte att lära sig musikens påverkan på människa och samhälle, hur olika uttrycksformer kan samspela samt musikens olika karaktärsdrag.

Syften och mål med projektet 

  • att synliggöra barn som medskapare till ny musik och som upphovspersoner, med stöd i barnkonventionen. 

  • att sprida kunskap och metodik kring barnrösten som instrument till kompositionsutbildningar, professionella tonsättare och till skolan. 

  • att höja statusen för barnrepertoar och barns musikskapande och därigenom öka intresset för att skriva musik med och för barn. 

Sjungande barn 

Ny musik för unga röster är ett led i Kungl. Musikaliska Akademiens uppdrag att främja tonkonsten och musiklivet genom återväxt och möten mellan det professionella musiklivet och unga. Det är ett delprojekt inom ramen för den femåriga satsningen ”Sjungande barn”. Satsningen syftar till att främja musikundervisningen i den svenska skolan, barns musikskapande är en del.

Samarbetspartners 

Projektet görs i ett samarbete mellan Kungl. Musikaliska Akademien/Sjungande barn och Föreningen Svenska Tonsättare, Stim, Studio 53/Svensk Musikvår, LTU/Musikhögskolan i Piteå, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Malmö, Högskolan för scen och musik – Göteborgs universitet, Musikhögskolan vid Örebro Universitet, Körcentrum Nord och Körcentrum Syd. 

Läs mer om Ny musik för unga röster

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim