Program för musikalisk mångfald

Utveckling av Program för musikalisk mångfald

I slutet av 2023 presenterades Program för musikalisk mångfald, ett paraply inom Stim Forward Fund som ska synliggöra och främja musik som har svårt att klara sig på en kommersiell marknad. Två initiativ inom programmet har redan lanserats och ytterligare initiativ är under utveckling.

PMM

Under 2024 rullas flera initiativ under Program för musikalisk mångfald ut. De är utformade för att komplettera varandra för att på bästa sätt främja en mångfald av uttryck i framtidens svenska musikliv. Detta görs via både sökbara projektstöd och genom tilldelning till musikaliska verk utifrån framförande. Till initiativen knyts experter från olika bakgrunder med djup förståelse för marknadseftersatt musik och musikalisk mångfald. Dessa expertgrupper bidrar till att förfina träffbilden av de olika stöden och att säkerställa att programmet löpande orienteras kring de rådande behov som finns inom det svenska musiklivet.  

Vad händer nu? 

Nedan finns mer information om processen med att ta fram programmet och hållpunkter de kommande åren.  

Två av programmets initiativ har redan presenterats: 

 • Förlagskraft. Alla Stimanslutna musikförlag kan ansöka om stöd till finansiering av projekt som syftar till att främja och tillgängliggöra marknadseftersatt musik. Ansökningar till Förlagskraft öppnar 1 september 2024. Läs mer här.

 • Livemusiklyftet. Musik som framförs på utvalda spelställen vars repertoar präglas av en musikalisk mångfald kan komma att tilldelas Livemusiklyftet. Om ett verk omfattas av stödet sker utbetalning i december. Läs mer här.

Två ytterligare initiativ är under utveckling för att kvalificera till Program för musikalisk mångfald. Ett av dessa studerar hur marknadseftersatt musik som framförs i radio kan stödjas genom tilldelning. Det andra studerar hur upphovspersoners musikaliska drömprojekt kan stödjas för att främja mångfalden i svenskt musikliv.   

Samtidigt som Program för musikalisk mångfald rullas ut avvecklas gradering, MEM-och förlagsstöd. Här kan du läsa mer om viktiga datum för utbetalning och rapportering.

Nästa uppdatering om utvecklingen av Program för musikalisk mångfald kommer att ges innan sommaren.  

Processen för Program för musikalisk mångfald 

2022 

 • Stämmobeslut december 2022 om avveckling till nya stödordningar 

2023 

 • Arbetsgrupp bidrar med inblick från musiklivet och i utformning av det som senare blir Livemusiklyftet 

 • Styrgrupp från FST, Musikförläggarna, Skap, Stims styrelse och Stims VD agerar rådgivare till projektet att ta fram Program för musikalisk mångfald  

 • Kartläggning av musikfrämjande insatser i omvärlden 

 • Internt arbetar en projektgrupp och en projektledare med att skapa processer för programmets initiativ 

 • Ytterligare en arbetsgrupp tillsätts och bidrar med inblick från musiklivet och utformning av kommande initiativ 

 • På Stims årsstämma 2023 presenteras Stims musikfrämjande arbete  

 • Beslut tas av styrgrupp om att lansera två av initiativen: Livemusiklyftet och Förlagskraft 

2024 

 • Expertgrupp för Livemusiklyftet tillsätts 

 • Forum för musikalisk mångfald kommer genomföras för första gången. Syftet är att samla in erfarenheter från musiklivet för att efter lansering kunna kalibrera de olika initiativen och dess träffsäkerhet årligen.  

 • Program för musikalisk mångfald diskuteras under en heldag för Musikfrämjande aktiviteter inom Stimsfären.  

 • Program för musikalisk mångfald färdigställs i sin helhet 

 • 1 september öppnar ansökan till Förslagskraft 

 • I december betalas Livemusiklyftet ut för första gången 

 • Sista utbetalningen av gradering, MEM- och förlagsstöd 

2025  

 • Föregående års musikfrämjande arbete, däribland Livemusiklyftet utvärderas och kalibreras  

 • Representanter till initiativens expertgrupper sonderas och väljs  

 • Expertgrupper sammanträder och ger förslag 

 • Program för musikalisk mångfalds samtliga initiativ betalas ut och följs upp  

2026  

 • Föregående års musikfrämjande arbete däribland Program för musikalisk mångfalds samtliga initiativ utvärderas och kalibreras  

 • Representanter till initiativens expertgrupper sonderas och väljs  

 • Expertgrupper sammanträder och ger förslag 

 • Program för musikalisk mångfalds samtliga initiativ betalas ut och följs upp 

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim